Master Class

JENS-ERIK RISOM

Fordybelse af praksis og integration af nye perspektiver

Årskursus i København og i Nr. Snede 2021

”Tag vare på nutiden, så vil fremtiden tage vare på sig selv.”
RAMANA MAHARSHI

BAGGRUNDEN

Ud af en fælles, altomfattende bevidsthed udspringer to vældige floder. Den ene er bevidsthedens vidende strømning; den anden er kærlighedens. Disse dybe, medfødte kvaliteter i det enkelte menneske kan vise vej til en mere vågen og medfølende måde at være i verden på. I deres samklang finder vi den egentlige mening i det almindelige liv med alle dets glæder og sorger, lykke og lidelse, udfordringer og muligheder. Og dér finder vi den essentielle indstilling i en indre praksis, som kan lede én på sporet af en autentisk fordybelse og indsigt.

Denne videregående træning har som sigte at formidle erfaringer fra en langstrakt udforskning af bevidsthedens indre landskaber. Ud fra 40 års læreproces, praksis og undervisning har det været muligt at sammenfatte nogle hovedpunkter i en moderne vej til indre erkendelse og selvberoende frihed. Horisonten for denne ”master class” er et treårigt forløb, hvor man dog kun melder sig til et årsmodul ad gangen. 

Kernen i træningen i de tre år vil være arbejdet med en række meditative praksisinstruktioner, som for den enkelte her og nu kan være vejvisere ind i fremtiden. Instruktionerne er nedfældet i form af 15 praksistekster, som tænkes udgivet i bogform i slutningen af det samlede forløb.

FORLØBET I 2021

På det første årsmodul vil vi i fællesskab tage nogle skridt videre i nærværets kunst – med klangbund i hjertet og det eksistentielle grundlag for vores liv på jorden. Vi vil give plads til arbejdet med de meditative mødeøjeblikke, hvor praksis direkte kan opfanges og skærpes. Fra denne indre kontakt vil vi rette blikket ud mod det levede liv og undersøge muligheden for en selvberoende livspraksis, herunder værdsættelse af tilværelsens magiske øjeblikke –  det at se det storladne i de små ting og få kontakt med ressourcer som taknemmelighed og medfølelse. 

Træningen henvender sig til mennesker, som har fulgt Jens-Erik Risoms undervisning i de senere år, men kan også søges af andre med tilsvarende meditative og faglige erfaringer. Som et led i undervisningen vil deltagerene blive opfordret til at mødes i mindre praksisgrupper mellem kursusgangene.

Læs det fulde program her.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Årsforløbet har i alt syv undervisningsdage fordelt på to delkurser à 3 ½ dag. Der vil blive udbudt to parallelle forløb, et i København og et i Nr. Snede. Begge hold vil have begrænset deltagerantal, hvorfor der vil blive rig lejlighed til den personlige udveksling og supervision. Prisen er kr. 3.850 pr. delkursus, i alt kr. 7.700, som betales med et depositum efter tilmelding og en rate i januar 2021. Inkluderet i prisen er kaffe, te, kiks og frugt til pauserne. Frokost medbringer man selv eller spises i byen. Delkurserne forløber torsdag aften til søndag og er fastlagt til følgende datoer:

København: 18.-21. marts og 28.-31. oktober 2021. 

Nr. Snede: 27.-30. maj og 9.-12. december 2021.

Tilmelding sker her på Skolens hjemmeside senest 15. december 2020. Nærmere oplysninger tilsendes efter optagelse på årskurset. Vær opmærksom på, at du tilmelder dig på den rigtige tilmeldingsblanket (Master Class København eller Master Class Nr. Snede).

Tilmelding her